Convocatòria de tres beques per a formació de personal tècnic en arxius

Beques 2019
Convocatòria de tres beques per a formació de personal tècnic en arxius
Decret d'adjudicació de les tres beques
21/01/2019

Es convoquen mitjançant concurs públic en règim de concurrència competitiva tres beques per a pràctiques de formació de personal tècnic en arxius a desenvolupar en l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, amb l'objecte d'impulsar la formació complementària i especialització de joves amb titulació universitària.

Per a ser beneficiaris d'aquestes beques els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

1. Posseir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o d'un estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

2. No haver gaudit d'alguna beca de durada superior als 6 mesos concedida per aquesta corporació en els últims dos anys, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. No estar gaudint d'una altra beca, ajuda o desenvolupar alguna activitat remunerada durant el període de gaudi de la beca.

4. Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

- Llicenciatura en Documentació

- Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

- Grau en Informació i Documentació

5. Les titulacions requerides hauran d'estar expedides amb posterioritat al 30 de setembre del 2012.

6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

7. La persona sol·licitant no ha d'estar sotmesa a cap de les prohibicions assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, mitjançant la utilització dels models electrònics normalitzats a través de la seu electrònica de la Diputació de València.

Per poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) de l'Institut Valencià de Finances, o del DNI electrònic.

La beca tindrà una durada de 12 mesos. La data estimada d'inici de les beques és el dia 1 de gener de el 2019.

La dotació de cada beca és de 1000 euros bruts al mes a pagar en mensualitats vençudes.

Per a més informació, consulteu la convocatòria de les beques.