Título

Galería

Detall del Compte General de totes les operacions de la Junta que per delegació de la Provincial de Beneficència administra l'Hospital de València. 1857. ES.462508.ADPV / Biblioteca. Fullets / W0002, nº 17.
Escrit en dret per la testamentària de la duquessa d'Almodóvar en el plet que segueix a l'Audiència Territorial de València amb el marquès de Malferit. 1854. ES.462508.ADPV / Biblioteca. Fullets / W0044, nº 7
JUNTA DE BENEFICENCIA. Estat de l'existència, entrada i sortida de cabals en la seua tresoreria en els mesos de novembre i desembre de 1821. 1822. ES.462508.ADPV / Biblioteca. Fullets / W0002, nº 20.
AUTOR DESCONEGUT. Perfil del oratori que l'Administració de Senyores Nobles proposa aixecar a la infermeria de dones de l'Hospital General. 1792. ES.462508.ADPV / Mapes i plànols / R01, núm 29.02.

Formularis

Formulari web de queixes i suggeriments
Formulari web sol·licitud accés a documents

Videos

Fons Junta Provincial de Beneficència

La Junta Provincial de Beneficència va ser creada en 1849 amb l'objecte de regir i administrar els establiments benèfics de la província, tant els públics, com els privats.

1507 - 1897
16 metres lineals
Paper
ES.462508.ADPV / Junta Provincial de Beneficència

Amb l'establiment del Règim Liberal l'Administració va substituir l'Església en el control de les fundacions benèfiques creades al llarg de l'Antic Règim en forma de germandats, confraries, obres piadoses, hospitals, etc. La intervenció estatal en l'àmbit benèfic va quedar regulada per la Llei General de Beneficència, de 20 de juny de 1849 (derogada de forma definitiva per la Llei 30/1994 de Fundacions), que en l'article 5 creava les Juntes Provincials de Beneficència i en els pobles les Juntes Municipals. Estes Juntes Provincials tenien a càrrec seu el control i inspecció tant de la gestió dels establiments públics, com de les actuacions, béns i recursos de les institucions benèfiques de fundació particular, amb la facultat per a suspendre els patrons si cometien faltes greus, rebre els comptes i pressupostos de tots els establiments i proposar al Govern l'aprovació de tots els reglaments dels establiments benèfics.

Les Juntes Provincials de Beneficència es van configurar com a organismes col·legiats de caràcter institucional presidits pel cap polític i formats pel bisbe, dos membres del capítol catedralici, un diputat provincial, un conseller provincial, un metge, un patró d'institució benèfica i dos vocals anomenats pel Govern a proposta del cap polític. Esta Llei va ser desenvolupada pel Reglament de 14 de maig de 1852, que encarregava a les Juntes Provincials el govern dels establiments provincials de beneficència (article 38).

El Decret de 4 de novembre de 1868 va suprimir la Junta General de Beneficència, declarant cessants tots els seus empleats. Este Decret es completava amb un altre, de 17 de desembre del mateix any, que suprimia les Juntes provincials i municipals, encomanant les seues funcions respectivament a les Diputacions i als Ajuntaments (article 2).

No obstant això, les Juntes Provincials de Beneficència reapareixeran prompte, encara que investides d'un caràcter molt distint. En efecte, el Decret de 30 de setembre de 1873, pel seu article 3 torna a crear les Juntes Provincials i Municipals de Beneficència, però restringint la seua actuació a l'àmbit de la beneficència particular. La beneficència pública continuarà encomanada a les diputacions provincials. Esta distinció entre beneficència pública i privada es mantindrà amb caràcter definitiu fins a l'actualitat.

El Reial Decret de 14 de març de 1899 i la seua instrucció van fixar definitivament el funcionament de les Juntes Provincials de Beneficència i les funcions de l'Estat sobre la beneficència particular, és a dir, sobre «totes les institucions benèfiques creades i dotades amb béns particulars i el patronatge i administració de les quals van ser reglamentats pels respectius fundadors» (article 4). El mateix reial decret aprova una instrucció adjunta, que serà la norma fonamental de funcionament de les Juntes Provincials de Beneficència durant quasi cent anys. L'article 14 els encomana una llarga llista de funcions. El conjunt legislatiu format pel reial decret i la instrucció que el complementava es van convertir en la norma bàsica per a l'exercici de les funcions de control que l'Estat assumia respecte de les fundacions privades de Beneficència, exercides a través de les Juntes Provincials.

 

Guía del fondo

 JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICÈNCIA
En el fons Junta Provincial de Beneficència podem distingir dues seccions ben diferenciades: D'una banda Govern, amb documentació de la Junta Provincial de Beneficència relativa a la composició, als acords presos per aquesta en relació amb l'administració dels establiments benèfics, a la legislació vigent d'àmbit benèfic, etc. D'altra la secció Fundacions, integrada per la documentació sobre l'administració i funcionament de cadascuna de les vuit fundacions que la formen. Gairebé totes són fundacions benèfiques creades al llarg de l'...
Dates: 1507 a 1897
Volum: 16 - Metres lineals
Cod. Clasificació: ES.462508.ADPV/ Junta Provincial de Beneficència