Título

Contingut relacionat

Organització i estructura dels fons

Galería

MARIANO GARCÍA BENITO Y LUIS VÁZQUEZ DE CASTRO. Detall de l'alçat del tipus d'habitatge per maestroER-35 del Pla Nacional d'Escoles Rurals a Carcaixent. 1958. ES.462508.ADPV / Servici Provincial d'inspecció / g.1, caixa 58.

Formularis

Formulari per la consulta i copia de documents

Videos

Fons Servici Provincial d'Inspecció

Servici creat a l'empara de la base 68 de la Llei de Bases de Règim Local de 1945

1945 - 1973
20 metres lineals
Paper
ES.462508.ADPV / SPIACL

Fins a 1948, la política dels ajuntaments es venia desenvolupant mitjançant les anomenades gestores municipals creades pel Decret de 30 de setembre de 1936. Aquestes eren nominades directament per l'Exèrcit, el ministre de la Governació o el Governador Civil, que s'encarregava de nomenar als alcaldes i regidors. Des dels anys 40 el Governador era a més el Cap provincial del Moviment, mentre que els alcaldes eren els caps locals de FET i de les JONS.

La Llei de Bases de Règim Local de 17 juliol 1945 pretén iniciar el canvi del règim Franquista des de la provisionalitat instal·lada després del conflicte bèl·lic cap a una fase d'estabilització. Aquesta norma va regular el funcionament d'ajuntaments, diputacions i altres entitats menors durant el franquisme, totes elles queden configurades com institucions economicoadministratives.

Les primeres eleccions del nou sistema es convoquen pel Decret del 30 de setembre de 1948. En paral·lel, per la base 68 de la Llei de Bases del Règim Local, es crea el Servei Provincial d'Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals dependent de la Direcció General d'Administració Local del Ministeri de la Governació (Decret 16 desembre 1950) amb l'objecte d'assegurar la tutela i fort control estatal sobre l'actuació dels nous ajuntaments elegits mitjançant l'anomenada "democràcia orgànica".

L'òrgan d'inspecció s'estructura en una Prefectura Superior, unes Direcció Provincial i Les comissions de Comptes. Aquest servei es modificarà amb la llei de bases de règim local de 3 de desembre de 1953 i el decret de 26 juliol 1956.

Aquesta institució no tenia sentit amb l'arribada de la democràcia, que va comportar una major llibertat, funcions i competències per a les corporacions locals. Això va produir la seva desaparició a la segona meitat de la dècada dels setanta, tot i que la seva derogació només es produeix a través de la disposició final quarta de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que deroga expressament els articles 354-360, ambdós inclosos, de la Llei de règim local, de 24 de juny de 1955, que refonia els textos de 1945 i 1953, sobre el Servei Nacional d'Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals, i habilita el govern perquè, en el termini de tres mesos, a comptar de l'entrada en vigor de la Llei, reguli les peculiaritats del règim orgànic i funcional del personal anteriorment adscrit al servei, que es regirà per la legislació de funcionaris civils de l'Estat.

 

 

Guía del fondo

 SERVICI PROVINCIAL D'INSPECCIÓ I ASSESSORAMENT DE LES CORPORACIONS LOCALS
Tot i que les competències d'aquest servei incloïen l'assessorament i inspecció de les Entitats Municipals i Provincials en un sentit ampli i la gestió de la MUNPAL, en el nostre cas només s'ha conservat una faceta del seu treball: la censura dels comptes municipals . L'estudi d'aquests comptes mostra l'evolució del pressupost municipal des del estancament i falta de recursos de l'administració, fins a la fase de creixement accelerat vinculat a l'auge econòmic i desenvolupista que experimentarà la província en els anys 60. Malauradament el...
Dates: 1945 a 1973
Volum: 20 - Metres lineals
Cod. Clasificació: ES.462508.ADPV/ SPIACL